TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

A.  Vai trò và trách nhiệm

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong dự án được trình bày dưới đây.

Ban Chỉ đạo (BCĐ): BCĐ dự án được thành lập tại Quyết định số 1968/QD-BKH ngày 12/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. BCĐ dự án được thành lập để định hướng về chiến lược, chính sách cho dự án, đồng thời hỗ trợ điều phối các hoạt động giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Trưởng BCĐ dự án là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư. Các thành viên Ban chỉ đạo dự án bao gồm đại diện từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. WB sẽ phối hợp làm việc cùng với BCĐ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan chủ quản và Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm chung về quản lý, thực hiện, theo dõi và giám sát, bao gồm cả quản lý hành chính và tài chính, đấu thầu và giải ngân của dự án PPTAF và có các biện pháp đảm bảo rằng các CQCQ/CQTH thực hiện các Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật (Tiểu dự án HTKT) tuân thủ theo đúng Sổ tay hướng dẫn thực hiện và kế hoạch đã được thống nhất.

Ban Điều phối dự án (Ban ĐPDA): Ban ĐPDA thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo các Quyết định số 505/QĐ-BKH ngày 07/4/2010, số 1095/QĐ-BKH ngày 07/7/2010 và số 1977/QĐ-BKH ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Điều phối viên, Tư vần trưởng và cán bộ của Ban ĐPDA. Ban ĐPDA có trách nhiệm phối hợp và thực hiện dự án – bao gồm các công việc đấu thầu tuyển chọn tư vấn cho hợp phần B và C, quản lý tài chính cho dự án, giám sát và đánh giá, tuân thủ chính sách bảo đảm chất lượng và an toàn chung của dự án, quản trị dự án, minh bạch và khung chống tham nhũng. Ban ĐPDA sẽ tổ chức đấu thầu để tuyển tư vấn trong nước và quốc tế cần thiết cho dự án và mở một tài khoản chỉ định cho dự án.

Ban ĐPDA chịu trách nhiệm sàng lọc và làm rõ đề xuất của các CQCQ/CQTH thông qua mục tiêu của dự án là cải thiện tiến độ giải ngân và tính sẵn sàng của các tiểu dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (với sự nhất trí của WB) sẽ xem xét mức độ phân bổ kinh phí cho các CQCQ. Việc chuẩn bị và thực hiện từng TDA là trách nhiệm của các CQCQ. Ban ĐPDA sẽ không chịu trách nhiệm phê duyệt hay xác nhận các giao dịch của CQCQ.

Cơ quan chủ quản/Cơ quan thực hiện (CQCQ/CQTH) và Ban Quản lý  Tiểu dự án HTKT (Ban QLTDA): CQCQ/CQTH Tiểu dự án HTKT hoạt động thông qua Ban QLTDA của mình, chịu trách nhiệm xin cấp kinh phí tài trợ, đấu thầu dịch vụ tư vấn để thực hiện các hoạt động chuẩn bị dự án đầu tư tương ứng, quản lý tất cả các hợp đồng, và chuẩn bị cho khoản vay đầu tư sau đó. 

Ban QLTDA của CQCQ/CQTH cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc bảo đảm rằng các khoản tài trợ được quản lý theo đúng Sổ tay hướng dẫn (POM/FMM) cũng như các chính sách, hướng dẫn của WB và chịu trách nhiệm phê duyệt và kiểm soát các giao dịch của Tiểu dự án HTKT. Ban QLTDA của CQCQ/CQTH sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhóm công tác Tiểu dự án của WB trong suốt quá trình chuẩn bị tiểu dự án. Ban QLTDA của CQCQ/CQTH có thể mở một Tài khoản chỉ định, nếu cần thiết, cho các Tiểu dự án HTKT của mình.

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Ngân hàng Thế giới (WB): WB sẽ giám sát quá trình thực hiện dự án PPTAF của Bộ KHĐT và các Tiểu dự án HTKT của các CQCQ. Nhóm công tác dự án PPTAF của WB sẽ chịu trách nhiệm chung về hỗ trợ quản lý và giám sát toàn bộ dự án PPTAF, còn Nhóm công tác Tiểu dự án của WB sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ quản lý và giám sát hoạt động chuẩn bị của các CQCQ trong khuôn khổ dự án này. Vai trò và trách nhiệm của WB và Chính phủ được thể hiện trong Sơ đồ 1.

Ở cấp dự án PPTAF, Nhóm công tác Dự án của WB sẽ hỗ trợ và giám sát:

  • Việc điều hành dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm việc thông qua tất cả các hoạt động của tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý;
  • Đảm bảo dự án tuân thủ các yêu cầu về ủy thác;
  • Theo dõi và đánh giá toàn bộ danh mục;
  • Các đoàn công tác đánh giá.

Ở cấp tiểu dự án, Nhóm công tác Tiểu dự án của WB sẽ có trách nhiệm giám sát chuẩn bị đầu tư và giám sát toàn bộ hoạt động chuẩn bị của CQCQ, bao gồm:

  • Giám sát tất cả các hoạt động (đánh giá năng lực, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tài chính, đấu thầu, an toàn, đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng, theo dõi và đánh giá, v.v…) do CQCQ thực hiện;
  • Đánh giá kỹ thuật và chất lượng đối với tất cả các kết quả giao nộp;
  • Báo cáo tiến độ cho Nhóm công tác Dự án của WB;
  • Chuẩn bị khoản vay đầu tư tiếp theo cho các tiểu dự án đầu tư.