THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

Ban Điều phối Dự án PPTAF (Ban ĐPDA) đã được huy động đầy đủ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiểu dự án sử dụng vốn dự án “Quỹ Chuẩn bị dự án” từ đầu năm 2011. 
Mẫu đăng ký tiểu dự án, quy trình thủ tục xét duyệt Hồ sơ đăng ký tiểu dự án, Thỏa thuận Tài chính và quy trình, thủ tục đóng tiểu dự án sử dụng vốn dự án “Quỹ Chuẩn bị dự án” do WB tài trợ cập nhật được thể hiện đầy đủ và chi tiết trong Sổ tay điều chỉnh hướng dẫn Thực hiện và Quản lý tài chính Dự án PPTAF (POMFMM) đã được Lãnh đạo Bộ KHĐT phê duyệt tại Quyết định số 1620/QĐ-BKHĐT ngày 04/11/2015.