Sơ đồ tổ chức của Ban điều phối Dự án PPTAF hỗ trợ cho Vụ Kinh tế Đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Danh sách thành viên BĐP Dự án PPTAF và các Tiểu Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật, kèm theo thông tin liên lạc

(Cập nhật 24/8/2012): Nhấn vào đây