Trong khuôn khổ dự án PPTAF có hai mươi hai (22) Thỏa thuận Tài chính TDA đã được ký kết trong đó có 18 TDA đã hoàn thành. Tổng giá trị vốn của các Tiểu Dự án PPTAF đã được phê duyệt tính đến hết Quý 4/2016 là 65,5 triệu USD. Đến hết 31/12/2015, dự án PPTAF chính thức được gia hạn thực hiện đến 31/10/2017 (Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định phê duyệt gia hạn dự án vào ngày 14/12/2015 và Hiệp định Tài trợ sửa đổi đã được đồng ký kết giữa WB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 31/12/2015) theo đó 04 TDA đã được gia hạn tiếp tục thực hiện để hoàn thành được hết các hoạt động.” Vui lòng tải xuống bảng tổng hợp tình hình đăng ký của các Tiểu Dự án ở dưới

Tải về