DỰ ÁN “QUỸ CHUẨN BỊ DỰ ÁN” - PPTAF

A. Giới thiệu chung

Dự án “Quỹ Chuẩn bị dự án” – PPTAF được thực hiện nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hiệu quả thực hiện của các dự án bao gồm cả công tác giải ngân. Dự án sẽ cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho các bước quan trọng trong công tác chuẩn bị dự án, cả về phương diện tiến độ và chất lượng. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc thành lập quỹ chuẩn bị dự án để chi cho công tác nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, đấu thầu và các hoạt động chuẩn bị dự án cần thiết khác của tất cả các lĩnh vực phát triển.

Sự tham gia của Ngân hàng Thế giới (WB) chú trọng đến hầu hết các lĩnh vực phát triển của Việt Nam, từ việc hỗ trợ chính sách đến tăng cường năng lực và thực hiện đầu tư. Với kiến thức toàn cầu và quốc gia của mình, WB đã góp phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án tại Việt Nam và do đó hỗ trợ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính mà các quá trình này đòi hỏi.

B.  Mục tiêu phát triển của dự án

Mục tiêu phát triển của dự án là giúp các cơ quan của Chính phủ trong công tác lập kế hoạch và chuẩn bị các dự án đầu tư công hiệu quả và theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các kết quả cần đạt được của dự án sẽ bao gồm:

 • nâng cao chất lượng thực hiện dự án ngay từ giai đoạn ban đầu;
 • rút ngắn thời gian chuẩn bị;
 • thúc đẩy nhanh việc hiện thực hóa những lợi ích của dự án;
 • tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ và công tác tư vấn trong nước để chuẩn bị các hồ sơ chuẩn bị dự án đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ thời gian hợp lý.

Các hoạt động của Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật (Tiểu dự án HTKT) chuẩn bị dự án đầu tư sau giai đoạn Nghiên cứu khả thi (như thiết kế kỹ thuật chi tiết, v.v…) phụ thuộc vào khả năng có thể tiếp tục hay không của các dự án đầu tư trên cơ sở kết quả của nghiên cứu khả thi. Ngoài ra, việc tài trợ cho công tác chuẩn bị của các Tiểu dự án HTKT thông qua Quỹ Chuẩn bị dự án không đảm bảo rằng dự án sẽ tiếp tục được tài trợ từ nguồn vốn đầu tư của WB.

Chi phí cho Tiểu dự án HTKT sử dụng quỹ PPTAF để chuẩn bị dự án sẽ thay thế cho chi phí dành cho hoạt động chuẩn bị mà nếu không có Tiểu dự án HTKT thì sẽ phải trích ra từ chi phi đầu tư dự án.

C.   Các hợp phần của dự án

Mục tiêu phát triển của dự án sẽ được thực hiện thông qua 3 hợp phần sau:

Hợp phần A: Quỹ chuẩn bị dự án

Dự án sẽ tài trợ công tác chuẩn bị cho một số lượng lớn các dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện 05 năm. Những dự án này bao gồm những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đòi hỏi nguồn ngân sách chuẩn bị lên tới 20 triệu USD đến những khoản đầu tư cho lĩnh vực xã hội với quy mô nhỏ như hỗ trợ tư vấn độc lập. Phạm vi của Hợp phần này bao gồm tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành các hoạt động chuẩn bị cho các dự án đầu tư được lựa chọn để các dự án này có thể bắt đầu ngay khi có vốn đầu tư.

Hợp phần B: Quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án và Chương trình tăng cường năng lực

Hợp phần này hỗ trợ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Chủ quản của dự án, trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tăng cường năng lực cho các Cơ quan Chủ quản/ Cơ quan Thực hiện (CQCQ/CQTH) và hỗ trợ trong đối thoại và nghiên cứu chính sách để cải thiện chương trình phát triển tổng thể của Việt Nam cũng như kết quả thực hiện dự án. Hợp phần này có 3  tiểu hợp phần:

Tiểu hợp phần B.1: Dịch vụ hỗ trợ của Quỹ chuẩn bị dự án

Những dịch vụ này sẽ đem lại những hỗ trợ cần thiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quản lý dự án hiệu quả, thông qua một Nhóm tư vấn hỗ trợ của Quỹ với chuyên môn sâu về quản lý dự án, bao gồm cả chuyên gia tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước. Các lĩnh vực hỗ trợ dành cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm:

 • Sàng lọc và xử lý hồ sơ đăng ký tài trợ Tiểu dự án HTKT;
 • Theo dõi và đánh giá tổng thể dự án;
 • Quản lý tài chính tổng hợp;
 • Hướng dẫn về đấu thầu và an toàn cho các CQCQ/CQTH;
 • Quản lý danh mục và theo dõi/đảm bảo chất lượng;
 • Chuẩn bị chương trình tăng cường năng lực để triển khai theo Tiểu hợp phần B-2 và B-3.

Tiểu hợp phần B.2: Dịch vụ hỗ trợ năng lực chuẩn bị dự án

Các dịch vụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ hoạt động tăng cường năng lực tổng thể (chủ yếu cho các CQCQ/CQTH) để chuẩn bị dự án. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tư vấn hỗ trợ tăng cường năng lực sẽ cung cấp hỗ trợ đúng mục đích cho:

 • Các CQCQ/CQTH Tiểu dự án HTKT, cả cá nhân và tập thể, nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan này trong việc chuẩn bị dự án hiệu quả theo tiêu chuẩn chất lượng cao;
 • Các tư vấn và cơ quan lập kế hoạch của Việt Nam về những khía cạnh kỹ thuật của công tác chuẩn bị tài liệu dự án.

Tiểu hợp phần B.3: Hỗ trợ chính sách và kiện toàn thể chế

Những dịch vụ này sẽ cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý kinh tế khác của Chính phủ như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các hỗ trợ chuyên môn để cải thiện thể chế và thủ tục dự án đầu tư công nói chung của Việt Nam, bao gồm những hỗ trợ xuất phát từ hoạt động của Sáng kiến hợp tác giữa Chính phủ và sáu Ngân hàng. Các hoạt động có thể bao gồm soạn thảo hướng dẫn, hội nghị hội thảo, in ấn và phân phát tài liệu.

Hợp phần C: Chi phí hoạt động và chi phí quản lý dự án

Hợp phần C bao gồm khoản tín dụng 0,6 triệu USD nhằm hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc:

 • Tiến hành kiểm toán độc lập hàng năm;
 • Mua sắm các trang thiết bị và đồ dùng cần thiết để quản lý dự án.

Chính phủ Việt Nam phân bổ 3 triệu USD từ nguồn vốn đối ứng để chi trả cho chi phí quản lý dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình đăng ký tài trợ Tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF, các CQCQ/CQTH sẽ chuẩn bị và đề xuất Chính phủ phân bổ vốn đối ứng cho cơ quan mình để chi cho quản lý Tiểu dự án HTKT.

D.  Tính hợp lệ

Để đủ điều kiện được xem xét nhận tài trợ từ quỹ PPTAF, Tiểu dự án HTKT để xuất để chuẩn bị cho dự án đầu tư phù hợp với một trong các tiêu chí sau:

 • nằm trong danh mục Chiến lược hợp tác quốc gia (CPS) của WB hoặc danh mục dự án ODA của Chính phủ - sẽ được thỏa thuận giữa Chính phủ và WB;
 • phù hợp với Chiến lược hợp tác quốc gia (CPS) của WB cho Việt Nam;
 • hoặc nằm trong một thỏa thuận riêng, chẳng hạn như văn bản thống nhất giữa Ngân hàng Thế Giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quỹ PPTAF sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các Tiểu dự án HTKT chuẩn bị dự án đầu tư do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tuy nhiên, trong tương lai, các dự án đầu tư do nhà tài trợ khác tài trợ cũng có thể được xem xét hỗ trợ.

E.  Sổ tay hướng dẫn Thực hiện và Quản lý tài chính Dự án (POM/FMM)

Để tham khảo hoặc có thêm thông tin, các CQCQ/CQTH có thể tải về tài liệu Sổ tay hướng dẫn Thực hiện và Quản lý tài chính Dự án PPTAF bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh dưới đây:

F.  Các lĩnh vực hỗ trợ

Dự án PPTAF sẽ hỗ trợ cho các dự án thuộc tất cả các lĩnh vực bao gồm:

 • Cơ sở hạ tầng,
 • Giáo dục,
 • Y tế,
 • Nông nghiệp và thủy sản.

G. Thủ tục đấu thầu

Các hoạt động về đấu thầu của Tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF do Ngân hàng Thế giới tài trợ sẽ được thực hiện tuân thủ các quy định và thủ tục sau:

 • Hướng dẫn của WB: “Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA” phiên bản tháng 01/2011 (Hướng dẫn Đấu thầu) áp dụng cho các Thỏa thuận Tài chính TDA ký sau ngày 01/07/2013. Phiên bản trước đó của Hướng dẫn Đấu thầu ban hành tháng 5/2004 và đã được sửa đổi vào tháng 10/2006 và 05/2010 sẽ được áp dụng cho tất cả các Thỏa thuận Tài chính TDA ký trước ngày 01/07/2013;
 • “Hướng dẫn: Lựa chọn và Tuyển dụng Tư vấn cho các Bên vay của Ngân hàng Thế giới” phiên bản tháng 01/2011 (Hướng dẫn Tư vấn) áp dụng cho các Thỏa thuận Tài chính TDA ký sau ngày 01/07/2013. Phiên bản trước đó của Hướng dẫn Tư vấn ban hành tháng 5/2004 và đã được sửa đổi vào tháng 10/2006 và 05/2010 sẽ được áp dụng cho tất cả các Thỏa thuận Tài chính TDA ký trước ngày 01/07/2013;
 • Các điều khoản của Hiệp định Tài trợ cho dự án PPTAF;
 • Các điều khoản của Thỏa thuận Tài chính TDA cho các Ban QLTDA.

Các hoạt động sử dụng vốn đối ứng trong nước sẽ phải tuân thủ các quy định và thủ tục của Chính phủ Việt Nam.

H. An toànXã hội và Môi trường

Dự án PPTAF sẽ tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu chuẩn bị dự án do đó sẽ không tạo ra các tác động tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và xã hội. Tuy nhiên, sẽ có những tác động tiêu cực tiềm tàng từ dự án đầu tư có các hoạt động chuẩn bị được PPTAF tài trợ. Do vậy, theo chính sách về an toàn của WB, hoạt động chuẩn bị của tất cả các Tiểu dự án HTKT do PPTAF tài trợ sẽ kết hợp xem xét một cách thích hợp các vấn đề về môi trường và xã hội nhằm tăng thêm giá trị lợi ích cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể có của dự án.

Nếu được quản lý và thực hiện tốt, Dự án dự kiến ​​sẽ tạo ra các tác động  tích cực về an toàn, mặc dù gián tiếp, đối với hoạt động cho vay của WB trong tương lai thông qua việc chuẩn bị các nghiên cứu về an toàn một cách phù hợp, kịp thời và có chất lượng tốt theo yêu cầu của WB.

Dự án sẽ tài trợ cho việc chuẩn bị các công cụ phù hợp về an toàn như là một phần công tác chuẩn bị của Tiểu dự án HTKT nhằm đảm bảo sự tuân thủ các chính sách của WB về an toàn môi trường và xã hội. Công tác sàng lọc cần được thực hiện đối với từng tiểu dự án để xác định những tác động tiềm tàng chủ yếu về xã hội mà có thể ảnh hưởng đến chính sách an toàn đồng thời xác định loại hình đánh giá cho tiểu dự án.

Năng lực của các CQCQ/CQTH trong việc chuẩn bị các công cụ an toàn theo quy định sẽ được đánh giá trong quá trình đăng ký tài trợ Tiểu dự án HTKT. Dự án PPTAF sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn nếu có yêu cầu.

I. Quản lý tài chính

Các hoạt động quản lý tài chính của Ban ĐPDA và các Tiểu dự án HTKT do PPTAF tài trợ phải tuân thủ các quy định liên quan của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam.

Các CQCQ, thông qua Ban QLDA của các Tiểu dự án HTKT sẽ phải chịu trách nhiệm về quản lý tài chính của từng tiểu dự án. Ban ĐPDA sẽ không chịu trách nhiệm phê duyệt hay xác nhận các giao dịch thuộc trách nhiệm của CQCQ.

Các báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập được Ban ĐPDA tuyển chọn/ quản lý và được Ngân hàng Thế giới chấp thuận. Chi phí thuê công ty kiểm toán sẽ do dự án tài trợ. Ngoài ra, các CQCQ/CQTH sẽ phải cung cấp số liệu về tài chính cho các báo cáo tài chính hàng quý theo yêu cầu của Ban ĐPDA.